Wie zijn wij?
Wat is G-karate?
Wat is onze doelstelling?
Een praktisch voorbeeld: OGL-Bethanie-Hasselt
Lesgeven
Andere activiteiten
Opvolging
Persoonlijkheidsontwikkeling door karate
Algemeen en psycho-pedagogisch nut van het beoefenen van een martiale sport en van karate in het bijzonder
Is krijgskunst ook geschikt om agressie te verminderen?
Educatieve waarden en hogere ontwikkelingspotentie


Wie zijn wij?

G-karate Vlaanderen bestaat uit een enthousiast team van specialisten op hun gebied en biedt een

totaalsport aan voor jeugdigen en volwassenen. Hierbij spelen de ontwikkeling van coördinatie, lenigheid,

uithoudingsvermogen, kracht en snelheid een grote rol. Wij spelen in op de algemene gezondheidszorg,

meer bepaald de fysieke gezondheid, alsook de verbetering van mentale en geestelijke gezondheid.

Het clubleven biedt mogelijkheid tot sociale herbronning en een hernieuwd zelfvertrouwen.

Bovendien ontwikkelen de leerlingen een spiritueel evenwicht in alles wat men doet (yin-yangtheorie).
Ons logo bevat het beeld van een schildpad: traag, maar volhardend, zo hard als zijn schild is.
We bereiken de eindmeet, al is het een beetje trager.

naar boven.


Wat is G-Karate?

De G staat voor geïntegreerd karate. De bedoeling is mensen in de mate van het mogelijke te betrekken

bij de reguliere trainingen en activiteiten van JKS Belgium.
Het woord karate is een term uit het Japans en betekent letterlijk lege hand, het is een

zelfverdedigingsmethode zonder wapens. Een karateka, zoals de beoefenaar wordt genoemd, gebruikt de

ledematen als natuurlijke verdedigings- en aanvalsmiddelen, hetgeen snelheid, concentratie, kracht, l

enigheid en coördinatie vereist. De karateka gebruikt hierbij de vuist, de snijkant van de hand en de voet,

maar ook de elleboog, de knie en de hiel.
"Het uiteindelijke doel van karate is geen nederlaag of overwinning, maar de verbetering van het karakter

van de beoefenaar!” Gichin Funakoshi, grootmeester 9de dan (1868-1957) die karate in de scholen

introduceerde in Japan.
“Elk kind zou van jongs af aan een verdedigingssport moeten beoefenen al was het maar om volwassen

te worden!” Baden-Powell (22 febr. 1857 - 8 jan.1941)

naar boven.


Wat is onze doelstelling?

Naast de algemene doelgroep, richten wij ons meer specifiek op het kind met een beperking.
Onze opdracht bestaat erin les te geven in een martiale sport zoals G-karate met als uiteindelijke doel

kinderen en volwassenen met een beperking anders te doen denken. Dit bereiken we door een

persoonlijke begeleiding en permanente evaluatie, ouders en familieleden worden nauw betrokken bij het

integratieproces.

naar boven.


Een praktisch voorbeeld: OGL-Bethanië-Hasselt.

Zorgcentrum Bethanië heeft als doelstelling kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen en hun

gezinnen een vraaggerichte en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden, ingebed en verankerd in de samenleving.
Bethanië integreert karatetrainingen in het begeleidingsplan, de kinderen worden daarbij direct betrokken

bij de algemene trainingen. De kinderen van Bethanië trainen iedere maandag van 18 tot 19 uur in zaal de

Schakel te Kuringen. Zij worden ook uitgenodigd voor alle activiteiten van Go No Sen Karate Academie.
Het KIDS richt zich op (gezinnen van) kinderen, jongeren en volwassenen met gehoorstoornissen, ernstige
spreektaalstoornissen en autismespectrumstoornissen. D.m.v. orthopedagogische begeleiding en

aangepast onderwijs, wil het BuSO-KIDS aan kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen hulp

verlenen bij de integratie in het normale leef- en werkmilieu. Ook het KIDS werkt nauw samen met

Go No Sen. Ieder jaar in mei geven zij een demonstratie in het instituut en tonen wat ze allemaal geleerd

hebben. Een prachtig initiatief!

naar boven.


Lesgeven

In het Shotokan karate zie je traditie, lichaamscultuur (karate als bewegingskunst), zelfverdediging en

sport verenigd, zodat iedereen het kan beoefenen. Bij het Shotokan Karate ligt de nadruk op de correcte

uitvoering en controle van de technieken. Daardoor is de kans op blessures minimaal.
Beheersing van technieken, lichaam en geest zijn belangrijke aspecten waaraan we veel aandacht

besteden. Door veel en geconcentreerd te trainen wordt het hele lichaam 'omgevormd' en ontwikkel je

eigenschappen als doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en zelfbeheersing. De meeste karateka's hebben

daarbij baat in het dagelijkse leven. In het karate trainen we het lichaam 'all round' door en voor de

karatetechnieken. Snelheid, lenigheid, kracht en coördinatie komen dan ook in grote mate aan bod.

Opvallend is dat iedere techniek, zowel links als rechts wordt geoefend, zodat het gehele lichaam

evenwichtig wordt getraind en gevormd. Karate blijkt daarom ook één van de weinige totaalsporten te zijn

en wordt daarom ook door de meeste deskundigen aanbevolen als mogelijke wipplank naar eender welke

andere sport. Onze club heeft de nadruk gelegd op het 'life-time karate': iedereen kan op welke leeftijd

dan ook met karate beginnen.

naar boven.


Andere activiteiten

Traditioneel zijn er de jaarlijks weerkerende feestjes voor de volwassenen en de kinderen:

het sinterklaasfeest, de nieuwjaarsdrink, het mosselfeest, Kan Geiko …

Daarnaast zijn er tal van gevarieerde activiteiten:
· uitwisselingen met Engeland en Schotland;
· kampen voor kinderen (trekking Schotland in de paasvakantie, vijfdaagse in de zomervakantie)
· de club- en interclubkampioenschappen;
· de wedstrijden georganiseerd door de VKA en
JKS-Belgium;
· tweejaarlijkse examens waarvan één onder begeleiding van een Japanse grootmeester.

Ook voor de G-karateka’s streven wij ernaar om kampen te organiseren in binnen- en buitenland.

naar boven.


Opvolging

Het eigene van onze organisatie is de expliciete opvolging van kinderen met een beperking met het oog

op een zo volwaardig mogelijke integratie.
Wij doen dit d.m.v. precies getimede momenten per jaar, per maand of per week:

· een voltallige teamvergadering minstens eenmaal per maand;
· een evaluatiefiche per activiteit;
· een opvolgingsgesprek met de ouders en/of familie van G-karateka’s.

naar boven.


Persoonlijkheidsontwikkeling door karate

Voor de karateka:

· ademhaling;
· kiai (= energie)kreet;
· coördinatieverbetering van motoriek, zowel links als rechts;
· reactievermogens aanscherpen;
· structuurinzicht en umweltverduidelijking;
· beweging en sportbeoefening in het algemeen;
· expressie voor introverten o.a. door een rechte lichaamshouding;
· controlebeheersing voor extraverten;
· zelfduiding van het aangeleerde, zowel fysiek als mentaal;
· geconcentreerd handelen.

Voor de lesgever
Idem als bovengenoemd, maar daarenboven:

· structuurvorming;
· het aanleren van assertiviteit, zelfbewustheid, omgaan met druk en stress;
· individuele en groepsprobleemsituaties oplossen;
· risico’s leren inschatten versus moed betonen;
· agressie uit de weg leren gaan en verdedigend optreden;
· de algemene filosofie van de karate overbrengen;
· respect opbrengen voor zichzelf en de anderen.

naar boven.

Algemeen en psycho-pedagogisch nut van het beoefenen van een martiale sport en van

karate in het bijzonder

Algemeen en psycho-pedagogisch nut van het beoefenen van een martiale sport en van karate in het

Bijzonder omdat wij geloven in de kracht van een gevechtssport - een betere term is allicht strijdsport,

krijgskunst - durven wij de vraag stellen: ‘Maakt krijgskunst daadwerkelijk agressief of is een onderliggende

psycho-pedagogische waarde evident?' Wij hebben het op dit vlak over alle gevechtssporten van zowel

oosterse als westerse oorsprong. Er bestaan meer dan 80 verschillende vormen in België, elk met hun

eigen regels en technieken. De populairste vormen zijn: karate-do, taekwondo, judo, kickboksen, aikido,

boksen en worstelen. Er is een groot verschil tussen de traditionele oosterse krijgskunsten en de

modernere westerse. Binnen de westerse vechtsport staat het competitie-element centraal: het hoogst

haalbare in de sport is een Olympische medaille. Binnen de traditionele vechtsporten staat de persoonlijke

ontwikkeling centraal: het gaat niet om het verslaan van een externe opponent, maar om het verslaan van

de interne tegenstander. In de regel omvat elke strijdsport in meer of mindere mate een pedagogische

basis. Dit pedagogisch fundament wordt als vertrekpunt genomen bij de inzet van de sport als instrument.
Twee fundamentele elementen vormen dus van meet af aan het verschil: de competitie en de

tegenstander. Karate beoogt op zich geen competitie en is niet gericht tegen een tegenstander, tenzij je

eigen zelf.

naar boven.


Is krijgskunst ook geschikt om agressie te verminderen?

Wetenschappers hebben veelvuldig onderzoek gedaan naar de relatie tussen krijgskunst en agressie.
In de beeldvorming van krijgskunst is dit een sterke associatie waarmee een buitenstaander gemakkelijk

een negatieve relatie kan veronderstellen. Is dat in de praktijk ook zo? Veel krijgskunstbeoefenaars zullen

het kalmerend en agressieregulerend effect van krijgskunstbeoefening onderkennen. Zij ondervinden het

aan den lijve. Een buitenstaander kan dat niet. Het beoefenen van karate is een (be)vinden van jezelf

door de beleving van je lichaam, ademhaling, bewegingen en houdingen. De waarden eerlijkheid,

hoffelijkheid, moed, respect en zelfcontrole staan hoog in het vaandel en zijn naar ons gevoelen

opvoedingswaarden die fundamenteel eigen zijn aan de westerse maatschappij, hoewel zij momenteel in

de vergeethoek zijn geraakt. De resultaten van het onderzoek zijn weliswaar vooral gebaseerd op

zelfrapportage van jonge krijgskunstenaars, hun ouders en trainers, maar bieden voldoende ondersteuning

voor het vaststellen van een algemeen positief resultaat. De onderzoekers concluderen dat de

overeenstemming die er is tussen de kwantitatieve resultaten en de verschillende onderzochte groepen

(trainers, hulpverleners en jongeren zelf) en de ondersteuning daarvan op kwalitatieve bevindingen,

voldoende aanleiding geeft om tot een positieve conclusie te komen (vechtsport in relatie tot

agressieregulatie en educatief).


naar boven.


Educatieve waarde en hogere ontwikkelingspotentie

Uit het voorgaande is de psycho-educatieve waarde nauwelijks te overschatten.
Veel trainers steken de loftrompet over een hoger ontwikkelingsmogelijkheid via karate vanuit de balans

die er heerst tussen energie (opwekken en aantrekken) en denken. De passiviteit van het westers

opvoedingssysteem, waarbij de kinderen en leerlingen gedwongen worden, stilzittend de leerstof te

aanhoren en te verwerken, wringt met de jeugdige energie, die zich nauwelijks weet te kanaliseren en het

denken aantast en vaak op hol doet slaan. Terwijl het precies een congruent samengaan kan zijn als

denken en beweging samengevoegd worden: karate met een volwaardige en ‘normale’ verplaatsing van de

energie van het denken naar de beweging, en een denken naast een beweging. Denken en bewegen

samen resulteren in een hogere gevoeligheid. Indien dit gebeurt, is dit te wijten aan de hogere belasting

van het denken en handelen, waardoor lichaamsreflexen verminderd worden. Eigenlijk een eeuwenlange

betrachting in de westerse filosofie waarbij denken én handelen volwaardige partners dienen te

zijn/worden in de ethische betekenis van een mensenleven.

naar boven.